โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อลูกหลานชาวสะบ้าย้อย
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
เรารักในหลวง
วิสัยทัศน์
“เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม”

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางฐาปนี มะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
2563 - ปัจจุบัน

คนเก่ง ส.บ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้ว ส.บ.

banner EIT