LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง
1 นางศรีวรรณ  คูนิอาจ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕

2 นางพูนศิริ  จินเอียด

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องนิทานพื้นบ้านจังหวัดสตูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3 นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี

รายงานโครงการนิเทศภายโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

4 นางอรนุช  สงแก้ว

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์1 ป 4 ส โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา  ปีการศึกษา 2556

5 นางชิษณุช  ชาตะพล

[ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่องมวลอะตอม] [ปก,คำนำ,สารบัญ]

6 นายพิพัฒน์  ทองคำ

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2556

7 นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล

แบบฝึกทักษะคำและการสร้างคำ เล่มที่ 1 "พยางค์และคำ" [ปก, คำนำ, แบบฝึกทักษะ]
แบบฝึกทักษะคำและการสร้างคำ เล่มที่ 2 "คำประสม" [ปก, คำนำ, แบบฝึกทักษะ]

8 นางเรวดี  แก้ววิชิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

9 นางสาวพาตีต๊ะ  เลาะสุหลง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
[ปก, ชุดกิจกรรม]

10 นายดลธร  เตชะสุขิตกุล

แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนโน๊ต ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เล่ม 1 เรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากล
[ปกหน้า, คำนำ, ตัวชี้วัด, ทฤษฎีดนตรีสากล, เฉลยแบบฝึกทักษะ, ปกหลัง]

11 นางสาวนิตยา  บุญส่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
[ปก, ชุดกิจกรรม]

12 นางสุพรรณี  เจริญมาก

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

13 นายนพดล  พุทธพฤกษ์

บทเรียนผ่านเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (http://www.rpk37.ac.th/kroodozz)

14 นายสมัย  ชำนาญกิจ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่

15 ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เส็มหมาน

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564

ข่าวการศึกษา