LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดำริ  หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงคำนึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย  เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้
แนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
                  ๑.  ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
                  ๒.  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
                  ๓.  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
                  ๔.  ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก  ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น  จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ
                  ๕.  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา

ที่มา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html

ข่าวการศึกษา