LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เพลงมาร์ชโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

เพลงมาร์ชโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

        ดูธงเด่นขาวแดง  เสียดฟ้าแซง  ลมโบกแรงพลิ้วข่มไพรี
แทนหัวใจเต็มปรี่ ดั่งเป็นน้องพี่ สามัคคีจริงใจ
ใบมูลเหล็กขมครัน เปรียบพฤกษ์พันธุ์  คือเหล็กอันแข็งแกร่งเกรียงไกร
เป็นฐานอันยิ่งใหญ่ หากใจคว้าไขว่  ทำสิ่งใดพึงตรอง
        ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย  จริงทั้งกายใจครอง
ความคิดเป็นเหมือนดังแสงทอง             ส่องด้วยแรงสัจจา
ดวงใจผูกพันรวมร้อย  สะบ้าย้อยวิทยา
นำชุมชนสัมพันธ์วิชา อยู่เคียงฟ้ายืนนาน
 

 

คำร้อง : จำเริญ  แสงดวงแข
ทำนอง : นพพร  ด่านสกุล

ข่าวการศึกษา